1 : Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende term en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1. Opdrachtgever: de wederpartij van 925Media namens dWork webdesign.
1.2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van 925Media namens dWork webdesign.

2 : Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door 925Media namens dWork webdesign gesloten overeenkomsten en verrichte diensten.

2.1. Door ondertekening van een overeenkomst met 925Media namens dWork webdesign verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van 925Media namens dWork webdesign en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.2. Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden 925Media namens dWork webdesign alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door 925Media namens dWork webdesign.
2.3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor 925Media namens dWork webdesign niet bindend en niet van toepassing.

3 : Onderhoud Website

Deze voorwaarden gelden voor ontwerp en onderhoud van een bestaande website.

3.1. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen informatie van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website nadat deze website is opgeleverd en afgeleverd aan de opdrachtgever.
3.2. Voor het uitvoeren van onderhoud aan, en het maken van nieuwe pagina’s voor een website geldt een tarief conform de aangeboden prijzen die gelden op de website van 925Media namens dWork webdesign.
3.3. Klein onderhoud, het wijzigen van woorden, korte teksten en dergelijke, wordt tot 2 weken na oplevering van een nieuwe door 925Media namens dWork webdesign geleverde website gratis uitgevoerd mits de opzet en inhoud van de website of de diverse onderliggende pagina’s op hoofdlijnen identiek blijven.

4 : Levering en Levertijd

4.1. De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering.
4.2. De oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal door opdrachtgever.
4.3. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van 925Media namens dWork webdesign zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

5 : Overmacht

5.1. In geval van overmacht is 925Media namens dWork webdesign gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
5.2. Onderovermacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
5.3. 925Media namens dWork webdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaam registrant of anderen waarop 925Media namens dWork webdesign geen invloed kan uitoefenen.

6 : Geheimhouding

6.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheim houding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7 : Prijzen

7.1. Alle op de 925Media website genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

8 : Betaling

8.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen binnen 14 dagen te geschieden.
8.2. De klant ontvangt een factuur per e-mail
8.3. Bij het in gebreken blijven van de betaling, behouden wij het recht de website offline te halen.

9 : Privacy bepalingen

9.1. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. 925Media namens dWork webdesign verstrekt deze informatie, naam , adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nimmer aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven schriftelijke toestemming.

20-08-2023 925Media namens dWork webdesign